Avtalsvillkor

1. Avtalets omfattning och tillämpning. 

Beställaren (du) godkänner nedan avropsavtal gällande ljudannonstjänster från Funktionell musik (leverantören). Avtalet ger beställaren rätt att beställa ljudannonstjänster via leverantörens webbsida.  Avtalet omfattar produktion och publicerande (avspelning) av ljudannons i centrum/galleria.

1.1. Avtalets giltighetstid. Avtalstiden löper kontinuerligt från första beställning och tillsvidare. Vid ny beställning ersätter detta avtal utan uppehåll tidigare avtal mellan Beställaren och Leverantören. Avtalet innebär inga extra kostnader utöver beställda tjänster/ljudannonser. 

1.2 Publicering. Ljudannonser publiceras i gemensamma utrymmen via befintlig ljudanläggning i den galleria/det centrum där beställaren har butik/bedriver verksamhet. Uppspelning sker om inte annat avtalas veckovis där måndag räknas som dag ett. Ljudannonsen spelas upp 2 gånger per timme, sju dagar i veckan vilket ger ljudannonsering 18 gånger per dag mellan klockan 10.00 – 19.00.

2. Avropsansvariga. Beställaren intygar härmed att denne/denna äger rätt att teckna avtal för den verksamhet som beställaren representerar och som avses i annonsen och beställningen. Beställaren ansvarar för att villkoren i avtalet efterlevs och att betalning kommer leverantören tillhanda i tid. Beställaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i beställningsformuläret är sanningsenliga, att beställning och/eller ingående av avtalet inte strider mot beställarens befogenheter eller mot verksamheten, samt att beställaren har rätt att teckna avtal å verksamhetens vägnar.

 3. Ändringar. Ändringar av inspelad ljudannons görs genom att skicka ny text till leverantören minst sex dagar före dag 1 (måndag). Leverantören byter så snart det är möjligt ljudannons, dock som senast nästkommande måndag. Vid ej tidigare avtalat meddelandebyte tillkommer en produktionskostnad om 1200 kr (om inte detta specifikt ingår i valt annonspaket). Vill beställaren byta ljudannons inom en veckoperiod tillkommer även en produktionskostnad på 800 SEK/spot (express).

4. Priser. Priset för tjänsterna bestäms av prislista på leverantörens webbsida. (funktionellmusik.se/annonspaket). I priset ingår inspelning/produktion/er samt avspelning av ljudannons under en veckas (7dagars) tid i ett angivet centrum, om inte annat framgår av valt annonspaket. I beställningsformuläret uppskattat pris kan komma att justeras vid beställarens granskning av ordern. Det nya priset meddelas då beställaren, som äger rätt att annullera ordern. Tjänsten i grundutförande avser talat ljudmeddelande vilket beställaren själv skrivit.  Mervärdeskatt och andra lagstadgade avgifter tillkommer. Leverantören äger rätt att ändra listpriserna utan förvarning.

4.1 Betalning. Betalning sker via faktura, vilken skickas till av beställaren angiven fakturaadress i samband med att beställning mottas. Vid beställningar på tre månader eller mer fakturerar leverantören beställaren kvartalsvis i förskott. Fakturan utställs av leverantören till beställaren och sänds via brev eller epost till beställarens fakturaadress. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5. Uppspelningsperiod (mån-sön). Ljudannonsen spelas upp veckovis med start måndag (om inte annat avtalats). 

 6. Godkännande. Meddelandet godkänns av beställaren innan publicering, genom lyssning på webbsidan. För detta krävs ett lösenord och/eller användaruppgifter, vilka tillhandahålls leverantören. Ljudfiler och dess länkar skyddas av upphovsrätt och får inte spridas till utomstående eller nyttjas i andra syften, se punkt 10.

7. Aviseringsskyldighet. Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om händelser som är av betydelse för avtalets genomförande. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål meddela beställaren sådana avvikelser som leder till, eller kan komma att leda till, att i avropsavtalet avtalade villkor inte uppfylls.

7.1  Leveranstid. Det ankommer beställaren att planera och ta höjd för produktions- och leveranstid som anges i detta avtal. Om beställaren önskar påskyndad produktion och leverans kan detta i de flesta fall fås mot en tilläggskostnad på 800 SEK per produktion.

8.  Ansvar och felavhjälpning. Vid upptäckt av fel i eller avbrott tjänsten anmäls felet av beställaren till centrumets tekniska avdelning. Vid fel eller vid utebliven annonsering beroende uteslutande på Leverantören eller Leverantörens utrustning, kompenseras beställaren motsvarande dagar som ljudannonsen inte har blivit spelad förutsatt att det kan göras inom pågående kampanj.

8.1 Tekniska fel. Tekniska fel utanför leverantörens kontroll ersätts inte vid försening eller avbrott i tjänsten. Exempel på sådana fel kan vara strömavbrott, förlorad nätuppkoppling på uppspelningsplatsen eller begränsad fysisk åtkomst till utrustning.

9. ProduktionsvillkorVillkor för ljudproduktion beskrivs på webbsidan (http://www.funkitonellmusik.se/produktionsvillkor). Beställaren accepterar samt binder sig följa dessa vid beställning av ljudannons.

 10. Upphovsrätt. Innehållet i annonsen ägs av respektive upphovsperson i enlighet med upphovsrättslagen. Ljudupptagningen ägs av Leverantören såvida inte annat avtalats.

10.1 Användarrättigheter. Beställaren äger rätt att nyttja av leverantören framställd ljudupptagning för marknadsföring inom tjänster från Funktionell Musik och Media Försäljnings AB under den beställda annonsperioden, samt eventuellt tillkommande avtalade annonseringsperioder i enlighet med annonsens användningsområde, dock ej längre än 6 månader efter produktionsdatum. Icke auktoriserat användande av ljudupptagning utgör brott mot upphovsrättslagen.

11. Avropsavtalets giltighet. Detta avropsavtal skall anses som slutet när beställaren bekräftar godkännande i beställningsformuläret och fullgör beställning av ljudannons.

 

Du godkänner avtalsvillkoren genom att kryssa i Ja-rutan i beställningsformuläret i samband med din beställning.