Produktionsvillkor

Beställaren är införstådd med följande steg i produktionsprocessen och avser följa dessa vid beställning av ljudannons.

1.    Beställaren meddelar önskemål om annonsering, uppspelningstider samt annonsinnehåll i form av manus via webbformulär, senast tio dagar innan annonseringen avses börja.

2.   Leverantören bekräftar att beställningen mottagits samt godkänner innehållet i manus. Om Leverantören anser manus inkomplett eller undermåligt ombeds Beställaren inkomma med nytt manus, alternativt ta hjälp av Leverantören för att skapa ett en välfungerande text. (mot avgift på 400 kr/manusförslag).

3.   Leverantören meddelar Beställaren att manus kan spelas in. Produktionen påbörjas när beställaren bekräftat ordern med aktuellt manus. Observera att manustext inte kan ändras efter denna punkt.

4
.  När ljudproduktionen är klar meddelas beställaren och ombeds godkänna annonsen via lyssningslänk. Ev. synpunkter meddelas snarast för möjlighet till korrektion.

5.  Godkänd produktion schemaläggs av leverantören i enlighet med överenskommen uppspelningsperiod.

6.  Beställaren kontrollerar att annonsen hörs på avsedd plats. Eventuell felanmälan görs till Centrumets tekniska avdelning.